SİVAS GÜRÜN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

YENİ AÇILAN GÜRÜN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ, İLK USTALIK VE KALFALIK SINAVINI YAPIYOR.

İlk sınavlar başladı.
YENİ AÇILAN GÜRÜN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ, İLK USTALIK VE KALFALIK SINAVINI YAPIYOR.

11-02-2018     11-02-2018

Gürün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bu sene açılan Mesleki Eğitim Merkezi, ilk defa 7(yedi) farklı meslek grubundan ustalık ve kalfalık sınavı yapıyor. 12 aday ustalık ve kalfalık belgesi almak için önce teorik(Matematik,Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kül.ve Ahlak Bilgisi, Mesleki Gelişim Dersi)  sınavlara girdi. Önümüzdeki hafta ise uygulamalı sınavlar başlayacak. Bir sonraki sınavlar Haziran ayında yapılacaktır. Bu dönemde yoğun bir başvuru bekleniyor. Yıllardır Sivas il merkezine veya Darende´ye gitmek zorunda kalan adaylar, sınavların ilk defa Gürün´de yapılmasından çok memnun olduklarını belirttiler.

18 (On sekiz) yaş üzerinde 12 adayın başvuru yaptığı sınav alanları:

 

1.Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı Yapı Tesisat Sistemleri Dalı (3 aday)

2.Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Aşçılık Dalı ( 1 aday)

3.Kantin İşletmeciliği Dalı (1 aday)

4.Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı İç Mekan Ve Mobilya Teknolojisi Dalı (2 aday)

5.Makine Teknolojisi Alanı Bilgisayarlı Makine İmalatı (Torna) Dalı (1 aday)

6.Metal Teknolojisi Alanı Metal Doğrama Dalı (2 aday)

7. İnşaat Teknolojisi Alanı Cephe Sisitemleri ve PWC Dograma (2 aday)

Bundan sonra yılda üç defa Şubat, Haziran ve Eylül aylarında ilçemizde ustalık ve kalfalık sınavları yapılmaya devam edecektir.

İlçemizde, Mesleki Eğitim Merkezinin açılmasını sağlayan başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet YILMAZ olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.

 

 

 

 

 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI, DENKLİK VE ÖLÇME

DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARA İLİŞKİN

YÖNERGE-02.10.2017

Kalfalık ve ustalık sınavları

MADDE 7- (1) Bu Yönergenin altıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları

taşıyanlardan;

a) Mesleği ile ilgili bir işte çalıştığını Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak işyeri

unvan listeli prim dökümü veya Bağ-Kur hizmet belgesi ile birlikte vergi dairesinden onaylı

vergi mükellefiyet belgesi,

b) Mesleki ve teknik eğitim veren örgün veya yaygın eğitim okul ve kurumları ile

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılmış kurumlardan veya yurt dışından

alınan belgeler,

c) Fiilî askerlik veya mahkûmiyet süresi içinde alınan mesleki eğitime ilişkin belgeler,

ile belgelendirmek suretiyle mesleki eğitim merkezi programı kapsamında bulunan bir

meslek alan/dalında öğrenme kazanımlarına sahip olduğunu Ek-1 Form ile beyan edenler

kalfalık sınavlarına alınır. Bunlardan üçüncü seviye yaygın eğitim kurs bitirme belgesi veya

kurs süresi olarak bu belgeye denk yaygın eğitim kurs bitirme belgesine sahip olanlar ilgili

alan/dalın kalfalık beceri sınavına alınırlar.

(2) Kalfalık yeterliğini kazanmış olup mesleklerinde en az beş yıl çalışmış olduğunu

Ek-1 Formda beyan edip Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak işyeri unvan listeli prim

dökümü veya Bağ-Kur hizmet belgesi ile birlikte vergi dairesinden onaylı vergi mükellefiyet

belgesi ile belgelendirenler ustalık sınavlarına alınırlar.

(3) Başvuru tarihinde; mesleklerinde en az beş yıl çalışmış olduğunu Ek-1 Formda

beyan edip Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak işyeri unvan listeli prim dökümü veya

Bağ-Kur hizmet belgesi ile birlikte vergi dairesinden onaylı vergi mükellefiyet belgesi ile

belgelendirenler öncelikle kalfalık sınavlarına alınırlar. Bunlardan başarılı olanlar, kalfalık

belgesini almaya hak kazandıkları dönemden sonra açılacak ilk ustalık sınavlarına alınır.

(4) Mesleki Açık Öğretim Lisesi yüz yüze eğitimi tamamlama belgesi, dördüncü

seviye yaygın eğitim kurs bitirme belgesi veya kurs süresi olarak bu belgeye denk yaygın

eğitim kurs bitirme belgesine sahip olup Ek-1 Form ile başvuru yapanlar, ilgili alan/daldan

ustalık beceri sınavına alınırlar.

(5) 1986-1987 eğitim öğretim yılından itibaren üç yıl süreli mesleki ve teknik

ortaöğretim programlarından mezun olup Ek-1 Form ile başvuru yapanlar, diplomasında

yazılı olan bölüm/alan ile ilgili olarak, mesleki eğitim merkezi programı kapsamındaki bir

meslek dalından ustalık beceri sınavlarına alınırlar. (Tablo-1)

(6) Ustalık belgesine sahip olup aynı alanda farklı bir daldan ustalık sınavına katılmak

için Ek-1 Form ile başvuru yapanlar, fark derslerinin teorik sınavları ile ustalık beceri

sınavına alınırlar.

(7) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin Ek-1 Form ile başvurmaları

halinde, elde etmiş oldukları öğrenme kazanımları, talep edilen kalfalık veya ustalık

belgesinin öğrenme kazanımları ile karşılaştırılır. Kalfalık/ustalık belgesinin içerdiği öğrenme

kazanımlarının MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin içerdiği öğrenme kazanımlarından fazla

olması durumunda kişiler yalnızca eksik öğrenme kazanımlarından kalfalık/ustalık sınavlarına

alınırlar.

(8) Bu madde kapsamında yapılan sınavlarda başarılı olanlardan;

a) Birinci, üçüncü, dördüncü, altıncı ve yedinci fıkra kapsamındaki adaylara Kanunun

35 inci maddesi,

b) İkinci fıkra kapsamındaki adaylara Kanunun 28 inci maddesinin (c) bendi,

c) Beşinci fıkra kapsamındaki adaylara Kanunun 29 uncu maddesi

hükümlerine göre belge düzenlenir.

Önceki öğrenmelere ilişkin belgelerideğerlendirilmesi

MADDE 8(1) Farklı zamanlarda yapılan çalışmalara ait Sosyal Güvenlik Kurumu

prim gün sayıları toplanarak değerlendirilir. Değerlendirmede her 30 gün bir aylık çalışma

olarak kabul edilir, ancak mükerrer sigorta primi yatırılması durumunda 30 günü aşan primler

dikkate alınmaz. Kamu kurumlarında kadrolu çalışanlardan hizmet cetveli istenir.

(2) Hizmet değerlendirmesinde 18 yaşın altındaki hizmetler göz önünde

bulundurulmaz.

(3) Prim döküm belgesinde mesleğin belgelendirilemediği durumlarda, Ek-1 Formdaki

Hizmet Belgesi bölümünün işyeri tarafından doldurulup onaylanması halinde beyana göre

işlem yapılır.

(4) Bağ-Kur hizmet belgesindeki hizmet süresi ile vergi dairesinden onaylı vergi

mükellefiyet belgesindeki hizmet süresinin farklı olması halinde, Bağ-Kur hizmet

belgesindeki hizmet süresi dikkate alınır. Ancak emekli olduktan sonra kendi namına iş yeri

açanların hizmet süresi, vergi dairesinden onaylı vergi mükellefiyet belgesine göre hesaplanır.

(5) Değerlendirme, belgelerin aslı ile yapılır. Hizmet belgesinin aslı olmak kaydıyla

öğrenim belgelerinin onaylı örneği geçerli kabul edilir.

(6) Mesleki ve teknik eğitim veren örgün veya yaygın eğitim okul ve kurumları ile

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılmış kurumlarda; öğrenme

kazanımlarına dayalı programları tamamlayanlara verilen belgeler, yurt dışından alınan

belgeler, fiili askerlik veya mahkûmiyet süresi içinde alınan mesleki eğitime ilişkin belgeler,

ustalık sınavı başvurusuna esas olan çalışmışlık süresinin hesaplanmasında değerlendirilir.

(7) Mesleki eğitim veya kurs sürelerinin saat olarak belgelendirilmesi istenir.

(8) Meslek alan/dalı ile ilgili her tür mesleki eğitim ve kurs belgelerinin süreleri

toplanarak değerlendirilir. Her 160 saat bir aylık çalışma süresi olarak kabul edilir. Bu şekilde

hesaplanacak süre, ustalık sınavı başvurusuna esas olan çalışma süresinden düşülür.

(9) Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar ile

kalfalık belgesini Kanunun 16 ncı maddesi hükümlerine göre almış olanların, alanlarında

olmak kaydıyla, alan/dal eğitimine devam ederek başardıkları her dönem için altı ay, her sınıf

için bir yıl ustalık sınavı başvurusuna esas olan çalışma süresinden düşülür.

(10) Fiilî askerlik veya mahkûmiyet süresi içinde yapılan hizmetlerin çalışma

süresinden sayılabilmesi için yazılı olarak belgelendirilmesi gerekir. Bu durumda olanlardan

sigorta prim belgesi istenmez.

(11) Ortaöğretim kurumundan mezun olan veya ara sınıflarından ayrılanlar; kalfalık ve

ustalık sınavlarında, daha önce başarılı oldukları derslerden muaf tutulur.

(12) Yurt dışından alınan belgelerin değerlendirilmesi, belgenin aslının o ülkenin

Türkiye’de bulunan konsolosluklarınca veya geldikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti

konsolosluğunca tasdik edilmiş ve noter yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe

çevirisi ile yapılır. Bu madde kapsamında başvuru yapanlardan sosyal güvenlik prim dökümü

istenmez.

(13) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin içerdiği öğrenme kazanımlarının ilgili

alan/daldan kalfalık/ustalık sınavında ölçülen öğrenme kazanımlarıyla karşılaştırılmasına

ilişkin tablo, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile birlikte hazırlanır.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 9- (1) Değerlendirme işlemleri il millî eğitim müdürlüğü bünyesinde

kurulacak önceki öğrenmelerin tanınması ve denklik komisyonunca yapılır. Komisyon,

mesleki ve teknik eğitimden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında, öncelikle

mesleki eğitim merkezi programı uygulayan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından

olmak üzere; ildeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görevli müdür/müdür

yardımcıları arasından görevlendirilen en az üç kişiden oluşur.

(2) İl millî eğitim müdürlüğünce yetki verilen mesleki eğitim merkezi programı

uygulayan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları, önceki öğrenmelerin tanınması ve

denklik başvurularını kabul eder, ön değerlendirme yaparak (Ek-1) Form ile eklerini, Başvuru

Değerlendirme Listesi (Ek-2) ve Başvuru Sonuç Belgesini (Ek-3) Komisyona gönderir.

Başvurusu uygun bulunanların Başvuru Sonuç Belgesi (Ek-3) Komisyon başkanınca

onaylanır. Başvuru Değerlendirme Listesi (Ek-2) iki nüsha, Başvuru Sonuç Belgesi (Ek-3) üç

nüsha olarak düzenlenir.

(3) Komisyon, yapılan başvuruları, sınavların başlangıcından en geç üç hafta önce

değerlendirerek sınavlara girmeye hak kazananları belirler.

(4) Değerlendirmelerde tereddüde düşülen konularda Genel Müdürlüğün görüşü alınır.

Sınav dönemleri ve ölçme değerlendirme yerleri

MADDE 10- (1) Kalfalık ve ustalık sınavları, her yıl şubat ve haziran aylarında, il

millî eğitim müdürlüklerince il merkezi ve ilçelerde belirlenen okul/kurum veya işletmelerde

gerçekleştirilir. Ancak bir meslek dalında il genelinde sınava girecek aday sayısının en az 10

olması durumunda diğer aylarda da sınav yapılabilir.

(2) Beceri sınavı yapılacak ölçme ve değerlendirme yeri, sınavın yapılacağı alan/dalda

uygulanan çerçeve öğretim programları doğrultusunda hazırlanmış olan beceri sınavı

değerlendirme kriterlerine uygun makine, teçhizat, donatım ve araç-gereç yeterliliği dikkate

alınarak belirlenir.

İl sınav komisyonu

MADDE 11- (1) İl millî eğitim müdürlüğünde mesleki ve teknik eğitimden sorumlu

müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında, ildeki mesleki eğitim merkezi programı

uygulayan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının müdürleri veya sınavlardan sorumlu

müdür yardımcılarının katılımıyla il sınav komisyonu oluşturulur.

(2) İl sınav komisyonu üyeleri, her yıl eylül ayında bir yıllık süreyle görevlendirilir.

Üyelerden herhangi birinin ayrılması durumunda, il millî eğitim müdürlüğünce yeni üye

görevlendirmesi yapılır.

(3) İl sınav komisyonu; kalfalık ve ustalık sınavlarına yapılan müracaatlara göre,

alan/dal teorik sınavlarının hangi okul/kurumda ve beceri sınavlarının hangi ölçme

değerlendirme yerinde yapılacağını planlar.

Sınav komisyonu kuruluşu ve sınavların uygulanışı

MADDE 12- (1) Sınav komisyonu; okul/kurum müdürünün veya görevlendireceği

müdür yardımcısının başkanlığında en az iki alan öğretmeninden, beceri sınavlarında ayrıca

ilgili meslek odaları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından sınav yapılacak

alanla ilgili en az usta öğretici/eğitici personel olarak görev yapan en az bir temsilcinin

katılımıyla oluşturulur. Okul/kurumda yeterli alan öğretmeni bulunmadığı takdirde diğer

örgün ve yaygın eğitim kurumlarından görevlendirme yapılır. Buna rağmen öğretmen temin

edilememesi hâlinde en az birisi ilgili alan öğretmeni veya öncelikle alanında ders okutan

kadrolu uzman ve usta öğretici olmak şartıyla diğer alan öğretmenleri de görevlendirilebilir.

İlgili meslek odası temsilcisinin sınava gelmediği durumlarda sınav komisyonu mevcut

üyelerle görevine devam eder.

(2) Meslek odalarınca sınav komisyonunda görevlendirilenler iki yıl süreyle görev

yaparlar. İlgili kuruluşlar, gerekli gördüklerinde temsilcilerini değiştirebilirler.

(3) Okul/kurum müdürlüğünce hazırlanan sınav programına göre, üyelere görevleri

sınav döneminden önce bildirilir. Sınavların yapılacağı meslek dalları ile sınavların şekli, yeri,

günü ve saatini gösterir bir çizelge ile kalfalık ve ustalık sınavlarına girecek olanların

mesleklere göre listeleri, sınav gününden önce duyurulur.

(4) Sınav komisyonu, sınavın başlama saatinden en geç bir saat önce toplanır. Sınav

soruları, cevap anahtarları ve not baremi, sınav komisyonunca sınavın başlama saatinden önce

hazırlanıp komisyon başkanı tarafından onaylanır. Uzun süre hazırlık gerektiren beceri

sınavlarında, sınav komisyon başkanının uygun bulması durumunda bir gün önceden hazırlık

yapılabilir.

(5) Soru kâğıtlarında sınav süresi ile her sorunun puan baremi belirtilir. Soruların açık

ve anlaşılır olması ve öğrenme kazanımlarının tamamının ölçülmesi esastır.

(6) Teorik sınav, cevap anahtarına ve puan baremine göre komisyon üyelerince birlikte

incelenir. Verilen puanlar, sınav kâğıdı değerlendirme cetveli ile sınav kâğıtlarının üst

kısmında yer alan bölüme soruların sıra numarası esas olmak üzere geçirilir. Sınav kâğıtları,

sınav komisyon başkanı ve üyelerince imzalanır.

(7) Sınavların değerlendirilmesi ile ilgili bütün işlemler bittikten sonra kalfa ve usta

adayının aldığı puanlar, puan çizelgesine yazılır ve sınav komisyonu başkanı ve üyelerince

imzalanır.

(8) Tüm alan/dalların ortak derslerinin sınavları bir oturumda, meslek alan ortak

derslerinin sınavları bir oturumda ve dal derslerinin sınavları da bir oturumda yapılacak

şekilde planlanır.

(9) Teorik sınavların süresi üç saati geçemez. Beceri sınavının süresi her bir aday için

meslek alan/dalının özelliğine göre sınav komisyonunca belirlenir.

(10) Beceri sınavı komisyonu üyeleri, gerektiğinde sınav gününden bir gün önce sınav

komisyon başkanı veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında toplanarak,

sınavın uygulanışı ile ilgili esas ve usulleri belirler. Mesleğin özelliğine ve sınav ortamının

kapasitesine göre beceri sınavları 10 (on) kişiye kadar bir oturum olacak şekilde planlanabilir.

Sınava girecek aday sayısının fazla olduğu alan/dallar için birden fazla komisyon

oluşturulabilir.

(11) Beceri sınavları sınav başlangıcından bitişine kadar kesintisiz kamera kaydı altına

alınır. Kamera kayıtları dijital ortamda ilgili okul/kurum müdürlüğü tarafından bir yıl saklanır.

(12) Beceri sınavlarında kullanılacak sarf malzemeleri aday tarafından temin edilir.

(13) Okul/kurum müdürlüğü, sınav komisyonları oluşturma, onaylarını alma, gizlilik

ilkesi içerisinde soruların hazırlanmasını sağlama iş ve işlemlerini yürütür.

(14) Her sınav salonu için iki salon görevlisi, her beş salon için bir yedek görevli

görevlendirilir. Salon görevlileri sınavın başlama saatinden en geç 30 dakika önce görev

yerinde hazır bulunur.

(15) Sınav komisyon başkanı, içinde soru kitapçığı/kâğıdı ve cevap kâğıtları ile

yoklama listeleri bulunan sınav soru zarflarını salon görevlilerine imza karşılığında teslim

eder.

(16) Sınav komisyon başkanı, sınavın özelliği ve katılımcı sayısının çokluğu nedeniyle

birden çok sınav salonu/yeri oluşturulması durumunda salon görevlileri ile sınav komisyonu

arasındaki irtibatı sağlamak üzere yedek görevlileri görevlendirebilir.

(17) Okul/kurum müdürlüğü, T.C. kimlik kartı/nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü

belgelerinden biri ile sınava giriş belgesini kontrol eder ve üzerinde cep telefonu, telsiz, radyo

ve benzeri iletişim araçları ile sözlük, hesap makinesi ve silah bulunmaksızın adayları sınav

binasına alır.

(18) Okul/kurum müdürlüğü, sınav süresince, görevliler dışındaki kişilerin binalara

girmemelerini ve sınav salonlarından çıkan adayların sessiz ve hızlı bir şekilde binalardan

ayrılmalarını sağlar.

(19) Okul/kurum müdürlüğü, bütün sınav salonlarında sınavın aynı saatte başlamasını

ve ilk 30 dakika içinde hiçbir adayın sınav salonunu terk etmemesini sağlar. Sınavın

başlamasından itibaren 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınır.

(20) Sınav komisyon başkanı, sınav sırasında, salon görevlilerini kontrol eder,

gerektiğinde uyarır, sınavın sorunsuz yapılmasını sağlar.

(21) Salon görevlileri, görevli oldukları salonda sınavın kurallara uygun olarak

gerçekleştirilmesini sağlar, sınav bitiminde içinde soru kitapçıkları/kâğıtları, cevap kâğıtları,

salon yoklama listeleri varsa diğer evrakların bulunduğu zarfı, sınav komisyon başkanına

teslim eder.

(22) Sınav komisyon başkanı, sınav cevap kâğıtlarının ilgili sınav komisyonu

tarafından okunmasını, uygulama sınav sonuçları ile birleştirilerek başarı değerlendirmesi

yapılmasını, buna dair listenin hazırlanmasını ve ilanını sağlar.

(23) Sınav evrakları dosyası, sınav sonucunun ilanından sonra bir yıl süre ile saklanır.

Bu süre içinde yargıya intikal eden adaylara ait sınav evrakı, yargı süreci sonuçlanıncaya

kadar saklanır.

(24) Sınavlarda her dersten en az 50 puan alanlar başarılı sayılır. Tüm derslerin

sınavlarına katılmak ve beceri sınavında başarılı olmak kaydıyla başarısız ders/dersleri

bulunanlar, tüm sınavlardan aldığı puanların aritmetik ortalaması 50 ve daha fazla olması

hâlinde ilgili ders/derslerden başarılı sayılır.

Karatepe Mahallesi Öğretmenevi Binası Kat1 Gürün/SİVAS - 0 346 715 17 75

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.